Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Submasura 6.1 – Sprijin pentru  instalarea tinerilor fermieri

Indrumar accesare sM 6.1

CRITERII DE SELECŢIE- sM 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

 

Nr. Crt. Principii de selecţie și criterii de selecție Punctaj
P1 Principiul comasării exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral maximum

20 pct

  1.1 Solicitantul preia integral minimum trei exploatații agricole 20
 

1.2 Solicitantul preia integral două exploatații agricole

15
1.3 Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație agricolă 10
Pentru a beneficia de punctaj conform criteriului de selecţie, preluarea exploataţiilor se realizează unitar, cu toate suprafeţele şi animalele, aşa cum apar înregistrate la APIA şi/ sau la ANSVSA şi în Registrul agricol.

Ca urmare, cedentul nu trebuie să mai fie înregistrat în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau în Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ ANZ Circumscripție Veterinară şi Registrul Agricol.

Nu este obligatorie preluarea curții,a anexelor gospodăriei cedentului sau a animalelor destinate consumului propriu al cedentului

Nu este obligatorie preluarea suprafețelor neagricole, încadrate în Registrul Agricol ca “Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră” și/sau “Ape și bălți”.

N.B.! Pentru îndeplinirea acestui principiu de selecție, se vor atașa: extras din Registrul unic de identificare de la APIA şi/sau Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ ANZ/ Circumscripție Veterinară şi Registrul Agricol pentru cedent/cedenți, din care să reiasă situația acestora înainte și după momentul preluării exploatației/exploatațiilor agricole.

P2 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară; Maximum

20 pct

  2.1 Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt) 20
2.2 Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt) 15
2.3 Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare /instruire superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate, pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt), cel puţin Nivelul I de calificare, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională.
10
  Studiile/Formarea/Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu ramura agricolă vizată prin proiect  (vegetal/zootehnic/mixt)  în domeniul/specializarea agricol/ă.

 

P3 Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate;  maximum

5 puncte

3.1 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform studiului ICPA –anexat ghidului solicitantului) 5
3.2 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (mijlociu) (conform studiului ICPA –anexat ghidului solicitantului) 3
N.B.! Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu(mijlociu)) conform anexei nr. 6 la prezentul Ghid se va face ținând cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT unde figurează cultura predominantă existentă/ înființată (raportat la total valoare SO). În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT şi capacitatea de producţie a solului din ferma solicitantului, la solicitarea fermierului, OSPA poate evalua nota de bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului utilizând studiile existente conform metodologiei actualizate de modificare a notei de bonitare din Anexa 6. Studiul privind nota de bonitare a terenurilor agricole va fi însoțit de aviz ICPA.

Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații funcţional sau prin proiect este prevăzut un astfel de sistem, atunci se va încadra în potentialul agricol conform notei de bonitare aferentă culturilor pentru terenurile irigate, conform Anexei nr. 6.

A se avea în vedere precizările din legenda aferentă Anexei nr. 6 prin care se face corelarea dintre culoare și potențial (ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea roșu reprezintă potențial scăzut și nu se acordă punctaj).

Pentru spaţiile protejate (sere, solarii, ciupercării) se va acorda punctajul aferent zonelor cu potenţial agricol ridicat.

N.B.! În cazul în care cultura propusă prin proiect nu este în foaia de lucru ”vegetal„ din Anexa 6, solicitantul va consulta foaia 2 de lucru „asimilări culturi” pentru încadrarea pe potenţial.

Pentru exploataţiile pomicole în zonele cu nota de favorabilitate potențată între 2.5 şi 3.5 (Anexa nr. 10), acestea vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol mediu, iar cele din zonele cu nota de favorabilitate potențată mai mare de 3,5 de vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol ridicat.

Pentru exploataţii viticole pentru soiurile de struguri de vin din soiuri nobile din arealele cu Denumire de Origine Controlată (DOC) şi Indicaţie Geografică (IG), aşa cum sunt nominalizate şi identificate conform OMADR 247/2012 cu modificările şi completările ulterioare (Anexa nr. 12), acestea vor fi încadrate în investiţii din zonele cu potenţial agricol ridicat și se acordă automat punctajul aferent primului criteriu (potenţial ridicat).

Referitor la creşterea animalelor, încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) conform Anexei nr. 6 se va face ținând cont de nota de bonitare acordată UAT unde este înregistrată exploataţia, în funcţie de modul de creştere a animalelor, în sistem închis sau liber16, şi de existenţa, sau nu, a acţiunii de procesare în cadrul fermei. Se va lua în calcul specia de animale predominantă din total efectiv de animale al fermei (exprimat în SO) (potențial ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea roșu reprezintă potențial scăzut și nu se acordă punctaj).

În cazul în care solicitantul consideră că încadrarea pe tipul de potențial pentru sectorul zootehnic (scăzut, mediu sau ridicat) la nivel de UAT nu corespunde cu realitatea acesta își va putea reevalua potențialul agricol pentru exploatația zootehnică, utilizând calculatorul din Anexa nr. 6a, sector zootehnic la Ghidul solicitantului privind reevaluarea potențialului agricol din sectorul zootehnic pentru efectivul pe care îl deține la momentul depunerii cererii de finantare (ținând cont de metodologia de calcul inclusă în anexă).

În cazul exploataţiilor ce vizează creşterea albinelor, se va acorda punctjul maxim aferent acestui principiu de selecţie (potenţial ridicat).

N.B.! În cazul speciilor de plante şi de animale care nu se regăsesc în Anexele menţionate anterior şi pentru care nu sunt aduse precizări nu se acordă punctaj la acest principiul de selecţie.

 
P4 Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a activităților de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor precum gestionarea eficientă a gunoiului de grajd,  agricultură de precizie etc.; maximum 15 pct
4.1 Planul de afaceri cuprinde cel putin o actiune de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor, precum:

•agricultură ecologică;

•agricultură de precizie;

Exemple: sisteme automatizate de irigații, senzori de determinare a umidității din sol etc.;

•combaterea biologică a dăunătorilor/ polenizare biologică*;

Exemple: capcane cu feromoni și utilizarea prădătorilor naturali, polenizare biologică cu bondari etc.;

•utilizare de energie din surse regenerabile

Exemple: panouri solare, instalații/echipamente pentru transformarea biomasei etc.;

•producere de compost în scopul folosirii ca îngrășământ, gestionarea eficientă a gunoiului de grajd peste nivelul minim prevăzut la eligibilitate.

În cadrul acestui principiu fiecare acțiune propusă în planul de afaceri va fi punctată cu 5 puncte și vor fi luate în considerare maximum 3 acțiuni întrunind astfel max 15 puncte.

*Proiectele solicitanţilor care deţin cel puţin 5 familii de albine (stupi) vor fi punctate cu 5 puncte.

Maxim 15 pct.
P5 Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a  construirii și modernizării clădiri cu destinație agro-alimentară, achiziției de echipamente în vederea creșterii performanței economice a exploatației; maximum 25 pct
5.1 Planul de afaceri prevede construcție și/sau modernizare clădiri cu destinație agroalimentară

Exemple: sere, solarii, adăposturi animale, spații de depozitare, utilizate în activităţile fermei etc.

 

13
5.2 Planul de afaceri prevede achiziție de echipamente (Orice tip de utilaj/echipament care contribuie la creșterea eficientei exploatației, eligibil prin fișa măsurii).

 

12
Punctajul aferent criteriilor 5.1 si 5.2 poate fi cumulativ

 

P6. Principiul apartenenţei la o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de producători).

Solicitantul trebuie să fie membru în forma asociativă la momentul depunerii Cererii de Finanțare. Acesta poate avea calitatea de  cel puțin membru asociat.

Verificarea cu privire la comercializarea prin intermediul formei asociative se va face conform  legislației în vigoare.

maximum

15 pct

  Total punctaj

 

100p

 

Punctaj minim30 de puncte

CONTACTEAZĂ-NE:

    Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.