Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Valoare finantare:  15.000 euro

100% fonduri europene – contributie proprie 0%

Eligibilitate Beneficiar

 • Persoane, PFA, II, IF, SRL
 • Trebuie sa aiba pregatire in domeniul agricol /veterinar / economie agrara sau sa fie dispus sa finalizeze un curs dupa aprobarea proiectului (in max 33 de luni)
 • Sa apara inregistrari de terenuri/animale mai vechi de 24 de luni la APIA/DSVSA pe numele solicitantului
 • Sa detina/ia in arenda/in concesiune terenuri /animale de o anumita valoarea economica pentru a fi eligibil sa depuna proiect

Cheltuieli Eligibile

 • Pot fi cumparate animale vii, teren sau material biologic
 • Echipamente, utilaje
 • CRITERIILE DE SELECŢIE- sM 6.3 – SPRIJIN PENTRU  DEZVOLTAREA FERMELOR MICI 
  Nr. Crt. Principii de selecţie și criterii de selecție Punctaj
  P1. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară; maximum

  25 pct

    1.1 Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt) 25
  1.2 Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt) 18
  1.3. Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare de minimum Nivel I pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt) finalizat cu un certificat de competențe profesionale* eliberat de un furnizor de formare profesională a adulților recunoscut de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC)

  sau

  recunoaşterea de către un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale.

   

   

   

   

  10

  1.4 Solicitantul prezintă dovada de absolvire a unor cursuri de inițiere/ instruire/ specializare pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt), care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC, MMPS şi presupune un număr de ore sub numărul de  ore aferent Nivelului I de calificare profesională.  

  8

  Studiile/Formarea/Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu ramura agricolă vizată prin proiect  (vegetal/zootehnic/mixt)  în domeniul/specializarea agricol/ă.
   

  P2.

  Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate;  maximum

  5 pct

    2.1 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform studiului ICPA –anexat ghidului solicitantului) 5
  2.2 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (mijlociu) (conform studiului ICPA –anexat ghidului solicitantului) 3
  Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face ținând cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT-ul unde figurează cultura predominantă existentă/ înființată raportat la total valoare SO, în baza Studiului ICPA – „Sinteza studiului privind Zonarea potențialului de producție agricolă şi a potenţialului de dezvoltare a investiţiilor în activităţile de procesare agro-alimentară, estimarea necesarului de stocare și procesare pe zone” din Anexa nr. 11 la Ghidul solicitantului.

  Se va ține cont de precizările din legenda menţionată în Metodologia de realizare a Studiului, din Anexa nr. 11 la Ghidul solicitantului, prin care se face corelarea dintre culoare și potențial (ridicat = culoarea verde, mediu = culoarea galben, scăzut = culoarea roșu – pentru care nu se acordă punctaj).

  În cazul în care cultura propusă prin proiect nu este în foaia de lucru „Vegetal din Anexa”      nr. 11 la Ghidul solicitantului, solicitantul va consulta foaia 2 de lucru „Asimilări culturi” pentru încadrarea pe potențial.

  În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT şi capacitatea de producţie a solului din ferma solicitantului, la solicitarea fermierului, OSPA poate evalua nota de bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului utilizând studiile existente conform metodologiei actualizate de modificare a notei de bonitare din Anexa nr. 11 la Ghidul solicitantului. Studiul privind nota de bonitare a terenurilor agricole va fi însoțit de avizul ICPA.

  Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații funcţional sau prin proiect este prevăzut un astfel de sistem, atunci se va încadra în potențialul agricol conform notei de bonitare aferentă culturilor pentru terenurile irigate, conform Anexei nr. 11.

  Pentru spaţiile protejate (sere, solarii, ciupercării) se va acorda punctajul aferent zonelor cu potenţial agricol ridicat.

  În cazul exploataţiilor ce vizează creşterea albinelor, se va acorda punctajul maxim aferent zonelor cu potențial ridicat.

  *Pentru exploataţiile pomicole din zonele cu nota de favorabilitate potențată între 2,5 şi 3,5, acestea vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol mediu, iar cele din zonele cu nota de favorabilitate potențată mai mare de 3,5 vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol ridicat.

  Pentru exploataţiile viticole pentru soiurile de struguri de vin din soiuri nobile din arealele cu Denumire de Origine Controlată (DOC) şi Indicaţie Geografică (IG), aşa cum sunt nominalizate şi identificate în Anexa nr. 8 la Ghidul solicitantului, conform prevederilor Ordinului nr. 732/2005, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi încadrate în investiţii din zonele cu potenţial agricol ridicat.

  Referitor la creşterea animalelor, încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) conform Anexei nr. 11 la Ghidul solicitantului, se va face ținând cont de nota de bonitare acordată UAT-ului în care este amplasat punctul de lucru vizat de proiect, în funcţie de modul de creştere a animalelor, în sistem închis sau liber[1], şi de  existenţa sau nu a acţiunii de procesare în cadrul fermei. Se va lua în calcul specia de animale predominantă din total efectiv de animale, exprimate în S.O.  (potențial ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea roșu reprezintă potențial scăzut și nu se acordă punctaj).

  În cazul în care solicitantul consideră că încadrarea pe tipul de potențial agricol aferent sectorului zootehnic (scăzut, mediu sau ridicat) la nivel de UAT nu corespunde cu realitatea, acesta își va putea reevalua potențialul agricol pentru exploatația zootehnică, utilizând calculatorul din Anexa nr. 11 a, sector zootehnic la Ghidul solicitantului privind reevaluarea potențialului agricol din sectorul zootehnic pentru efectivul pe care îl deține la momentul depunerii Cererii de finanțare (ținând cont de metodologia de calcul inclusă în Anexă).

  În cazul exploataţiilor mixte dacă proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic (acesta reprezentând componenta majoritară măsurată în S.O. din total exploataţie), analiza S.O. a grupei de cultură/ speciei de animale se va face comparativ cu totalul S.O. al sectorului vegetal/ zootehnic, şi nu cu totalul S.O. al întregii exploataţii.

  În cazul exploataţiilor ce vizează creşterea albinelor, se va acorda punctajul maxim aferent acestui principiu de selecţie (potenţial ridicat).

  În cazul speciilor de plante şi de animale care nu se regăsesc în Anexele la Ghidul solicitantului menţionate anterior şi pentru care nu sunt aduse precizări suplimentare nu se acordă punctaj la acest principiu de selecţie.

  * Principiul se aplică atât plantațiilor nou înființate cât și plantațiilor existente.

  P3. Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a activităților de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor precum gestionarea eficientă a gunoiului de grajd,  agricultură de precizie etc.; maximum

  15 pct

    Planul de afaceri cuprinde cel putin o actiune de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor precum:

  •agricultură de precizie;

  Exemple: sisteme automatizate de irigații, senzori de determinare a umidității din sol etc.,

  •combaterea biologică a dăunătorilor/ polenizare biologică*;

  Exemple: capcane cu feromoni și utilizarea prătorilor naturali, polenizare biologică cu bondari etc.,

  •utilizare de energie din surse regenerabile;

  Exemple: panouri solare, instalații/echipamente pentru transformarea biomasei etc.,

  •producere de compost în scopul folosirii ca îngrășământ, gestionarea eficientă a gunoiului de grajd peste nivelul minim prevăzut la eligibilitate;

  În cadrul acestui principiu fiecare acțiune propusă în planul de afaceri va fi punctată cu 5 puncte și vor fi luate în considerare maximum 3 acțiuni pentru întruni maxim de 15 puncte.

  *Proiectele solicitanţilor care deţin cel puţin 3 familii de albine (stupi) vor fi punctate cu 5 puncte.

  Maxim 15 pct.
  P4 Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a  construirii și modernizării clădirilor cu destinație agro-alimentară, achiziției de echipamente în vederea îmbunătățirii activității exploatației; maximum 30 pct.
    4.1 Planul de afaceri prevede construcție și/sau modernizare clădiri cu destinație agroalimentară

  Exemple: sere, solarii, magazii agricole, spații de depozitare a producției etc., utilizate în activităţile fermei.

  17
  4.2 Planul de afaceri prevede achiziție de echipamente (Orice tip de utilaj/echipament care contribuie la creșterea eficientei exploatației, eligibil prin fișa măsurii). 13
  Punctajul aferent criteriilor 41 si 4.2 poate fi cumulativ
  P5. Principiul apartenenţei la o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de producători). maximum 25
    5.1. Solicitantul aparține unei forme asociative cu rol economic de minimum un an; 25
  5.2 Solicitantul aparține unei forme asociative de mai puțin de un an. 20
  Solicitantul trebuie să fie membru în forma asociativă la momentul depunerii Cererii de Finanțare. Acesta are cel puțin  calitatea de membru asociat.

  Verificarea cu privire la comercializarea prin intermediul formei asociative se va face conform  legislației în vigoare.

    Total punctaj 100 p

   

  Punctaj  minim – 15 de puncte

  Indrumar accesare sM 6.3

CONTACTEAZĂ-NE:

  Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.